Mersİn Gümrüklü Antrepocular Derneğİ

Megad

DANIŞTAY YİNE DUR DEDİ !

Değerli Meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği ve Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2014/30 sayılı genelgesi ile bu genelgenin uygulanmasına yönelik 2014/1 sayılı iç genelgenin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebi ile ilgili olarak gümrük müşavirleri dernekleri tarafından Danıştay’a davalar açılmıştı.

Bu davalar üzerine daha önce, Danıştay On Beşinci Dairesinin Esas No: 2014/9839 sayılı kararı ile; 02.12.2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği ile ilgili 2 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 4. maddesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmişti.

Şimdi ise Danıştay On Beşinci Dairesinin Esas No: 2015/665 sayılı kararı ile; Gümrükler Genel Müdürlüğünün "Antrepolarda memur görevlendirilmesi"ne ilişkin 31.12.2014 tarih ve 2014/30 sayılı genelgesi ile bu genelgenin uygulanmasına yönelik 2014/1 sayılı iç genelgesinin (bu aşamada, davalı idarelerin savunması alındıktan ya da yasal savunma süresi geçtikten sonra yeniden bir karar verilinceye kadar) yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.